Skip to main content

Description

Europaveg 10
De østre delene av Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II) ligger i et storslått fjord- og tindelandskap, og går stedvis gjennom kupert og bratt terreng. E10 følger Ingelsfjorden, krysser Øksfjorden og flere mindre vassdrag før den munner ut i Sørdalen i Kvæfjord kommune. Bortsett fra en eksisterende kraftledning var området vegløst og uberørt av andre større tekniske inngrep. Trasevalget for ny E10 var omstridt. Det ble derfor gjort flere målretta tiltak for å minske terrenginngrepene, gjennom landskapsforming og økologisk restaurering.

Year of construction

2003-2007

Architect

Landskapsarkitekt Elisabet Kongsbakk, Statens vegvesen Region nord

Client

Statens vegvesen Region nord

Building Type

Veganlegg, bru, tunell

Construction System / Materials

Stein, grus, betong, asfalt, vegetasjon

Prizes / Recognition

Vakre vegers pris 2012 – hedrende omtale.

Literature

Jørgensen, Karsten og Stabel, Vilde: Ny norsk landskapsarkitektur, Lofast II, s.60-65, Oslo 2010.

Kongsbakk, Elisabet og Skrindo, Astrid Brekke: E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Landskapstilpasning og naturlig revegetering fra stedlige toppmasser. Statens vegvesen rapport 2009/12.

Map

Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)