Tekniske inngrep er regnet som en stor trussel mot biologisk mangfold, og kan være en kilde til genetisk forurensing dersom det innføres planter og frø. Lofast II var ved fullføringen det største prosjektet i Europa, der det verken var tilført jordmasser fra andre steder, gjødsel eller frø. Stedlig vegetasjon ble tatt av, mellomlagret og lagt tilbake som topplag langs den nye vegen. Den naturlige vegetasjonen har reetablert seg helt inn til asfaltkanten. Det er i dag et stort artsmangfold som er tilpasset de lokale forholdene.

Share

Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast II)